мидена ферма Дълбока
Изберете език: БългарскиEnglishRussianRoumenian
Хотел село Българево

ферма ДълбокаРибите в Черно море

  Pomatomus saltatrix - Лефер

  В Черно море се среща много рядко . Дължината на тялото на Лефера достига от 70 до 100 см . , а теглото му не повече от 20 кг .
Лефера е стадна , топлолюбива риба , обитаваща откритите морски райони. Появява се през май - юни пред българските брегове, зимува в Мраморно море. Размножава се през през юли - септември. Нараства бързо. Ценен стопански вид. Минималния допустим размер за улов според закона у нас е 28 см.
 Gobidae - Попче
  Попчетата са дънни крайбрежни , слабоподвижни риби. Обитават морски, слабосолени или сладки води. Размножават се през топлата част на годината.Семейството на попчетата включва около 850 вида. Във водите на България са представени 10 рода с 21 вида. 

 Scomber scombrus - Скумрия
  Скумрията е морски вид риба от разред Костурови .
Черноморската скумрия зимува в Мраморно море, в Черно море идва за да се изхрани — край българските брегове минава през април-юни и се връща през септември - януари.Черноморската скумрия е едно от застрашените животни в Черно море. На дължина достига до 50 см.

 

 Sprattus sprattus sulinus - Цаца (Копърка)
  Цацата е разпространена в Черно море.На дължина достига до 13 см и тегло до 15 кг. Живее средно до 5 години.Храни се целогодишно със зоопланктон. Нараства бавно. Има първостепенно значение за стопанския риболов в България. Служи за храна на хищните виове.

 

 Leaping mullet - Илария
  Иларията е морска стадна риба . Разпространена е в източната част на Атлантическия океан в Черно и Азовско море . Размножава се през август - септември в открито море. Живее до 7-8 години. Младите риби се хранят с планктон, а възрастните с дребни безгръбначни. Иларията е обект на стопански риболов.
 

 Alosa pontica - Карагьоз
Карагьозът зимува в Черно море, а за размножаване навлиза в река Дунав и други големи реки. Разпространен е в Черно и Азовско море . На дължина достига до 38 см с тегло до 700 г. Живее около 7 - 8 години . Личинките на тази риба се хранят главно водорасли и се носят пасивно по течението към морето, а възрастните с риба и висши ракообразни.Тази риба е ценен стопански вид.
 

 Acipenser gueldenstaedti - Руска есетра
Руската есетра е проходна риба , придвижваща се на единични или малки стада .
Разпространена е в Черно, Азовско, Каспийско море и прилежащите им реки .
На дължина достига до 1 - 2 м с тегло до 30 кг . Мъжките съзряват полово на 8 - 12 години, а женските на около 15 години. Живее до 50 години . Руската есетра се храни с мекотели, ракообразни и други.Рибата е ценен стопански вид , но за съжаление е с намалени запаси.
 

 Trachurus mediterraneus ponticus - Сафрид
Сафридът е морска , топлолюбива , стадна риба . Разпространен е в Черно, Мраморно и Азовско море.На дължина достига до 55 см с тегло до 1,3 кг . Живее до 15 години . Размножава се от юни до август .Има две форми - дребна с по-бавен разтеж и едра - с по-бърз. Храни се с по - дребни риби. Тази риба е ценен стопански вид за Черно море.
 

 
  Dasyatis pastinaca - Морска котка

  Морската котка е разпространена в Атлантическия океан, Средиземноморския басеин включително и Черно море. Тя е дънен, морски, топлолюбив вид. Размножава се през лятото. Морските котки са яйцеживородни риби.На дължина женските достигат до 1 м , а мъжките до 85 см с тегло 6 - 10 кг. Улавяни са екземпляри с тегло 20 кг. Храни се с дребни риби, ракообразни и други дънни животни. Няма стопанско значение.


 

 Huso huso - Моруна
  Моруната е проходен вид риба . Разпрстранена е в Адриатическо, Черно, Азовско и Каспийско море и прилежащите им реки.На дължина достига до 4-6 метра и тегло до 250 кг.
При зимуване в морето образува малки струпвания.
Размножава се в реките през май - юли при температура 9 - 16 градуса.Живее до 75 години . Младите моруни се хранят с ракообразни, мекотели и други , а възрастните - с риби.Моруната е ценен стопански вид заради месото и черния хайвер. Числеността й е силно намалена , затова е забранен и улова на моруни през размножителния период.

  Engraulis encrasicholus ponticus - Черноморска хамсия
  Черноморската хамсия е стадна морска риба, подвид на вида Engraulis encrasicholus.
Разпространена е в североизточната част на Атлантическия океан, Средиземно, Черно и Азовско море . Живее до 5 - 6 години. Размножава се от май до септември. Храни се със зоопланктон.Тази риба има голямо стопанско значение за Черно море.

 

 Mullus barbatus ponticus - Барбуня
  Барбунята е крайбрежна морска риба . Разпространена е навсякъде в Черно море .
На дължина достига до 21 см . с тегло до 140 гр. Живее до около 10 – 12 години .
Размножава се от юни до септември . Малките рибки от този вид се хранят с зоопланктон , а възрастните с дънни безгръбначни и дребни риби . Извършва размножителни и зимувални миграции. Зимува около Босфора , а на пролет мигрира на север към българското крайбрежие за размножаване и угояване. На есен се връща обратно. Незначителен вид за стопанския риболов на България.
 

 Belone belone - Зарган
  Заргана е морска, стадна, пелагична риба.На дължина достига до 70 см . с тегло 700 грама .
Разпространена е в Черно, Средиземно море и Атлантическия океан. Размножава се от април до септември.Заргана не понася колебания в солеността . Храни се с риба. През есента навлиза в Мраморно море за да презимува.Тази риба живее до 9 години . Заргана е ценен стопански вид.
 

  Raja clavata - Морска лисица
  Морската лисица е разпространена по европейските и северно - африканските брегове на Атлантическия океан, Средиземно, Адриатическо и Черно море. На дължина до 125 см ( женските екземпляри ) и до 75 - 80 см. за мъжките . Обитава крайбрежието. В Черно море се размножава от март до юли. Храни се с дънни риби , ракообразни , мекотели и други. Няма стопанско значение за стопанския риболов на България.

 

 Mugil cephalus - Морски кефал
  Морският кефал е морска стадна риба . Широко разпространен в тропичните, субтропичните и умерените зони на океаните, включително Черно море, прилежащите му езера и устия на реки. На дължина достига до 60 - 75 см с тегло до 3 - 4 кг. Топлолюбива риба. Понася големи колебания в солеността. Размножава се през юни - септември в открито море. Храни се с детрит, растителни обраствания, бентос и други. Ценен стопански вид за България.


 

 Sarda sarda - Паламуд
  Тази риба е разпространена в Атлантическия океан, по бреговете на северна Америка, Европа и Африка. Паламуда е пелагична, стадна , бързо движеща се риба. Зимува в Средиземно и Мраморно море. На пролет навлиза в Черно море за отхранване и размножаване. На дължина достига до 65 см с тегло до 2,5 - 4 кг .
Размножава се през юни . Личинките и малките рибки се хранят със зоопланктон, а възрастните са хищници. Паламуда е ценен стопанси вид със силно намалена численост.
 

 Squalus acanthias - Черноморска бодлива акула
  На дължина черноморската бодлива акула достига до 1.5 м. С тегло до 14 кг.
Разпространена е в моретата и океаните на умерено топлите и умерено хладните зони.
Образува малки стада в близост до дъното. Обитава както откритите води така и крайбрежната зона.Тази риба е живороден вид . Не напада хора . Живее до 25 год .
Черноморската бодлива акула е обект на стопански риболов. Psetta maxima maeotica - Черноморски калкан
  Тялото на тази риба е с ромбовидна форма. Покрито е с конични костни образувания. Устата е с голяма долна челюст, издадена напред и с остри зъби.Черноморският калкан е ендемичен подвид за Черно море. На дължина достига до 50 - 60 см с тегло до 15 кг.Размноважа се през април - май. Живее до 10 - 12 години. Храни се с попчета, меджид, сафрид , цаца , ракообразни и мекотели. Тази риба е един от най-ценните за Черно море стопански видове , но заради големия улов запасите на Черноморският калкан са силно намалени.
  Морски дракон е една от малкото отровни риби в нашето черноморие.
  Убождане от дракон не е смъртоносно, но винаги е болезнено и е възможно да доведе и до парализа. Затова разпознаването му е   задължително тъй като има опасност е да се сгреши със сафрид или попче и прибързано да се хване с ръка.
Главата е сплескана странично, а муцуната е заоблена. Очите са големи и са разположени доста високо на челото, а не отстрани на главата. Окраската е зеленикаво-кафява или дори бледооранжева. Опасни са късата лъчиста гръбна перка и хрилното капаче, на което има остър шип. Те са свързани с отровни жлези, които предизвикват възпаление и силни болки при убождане.

 

  

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Рибите в Черно море