мидена ферма Дълбока
Изберете език: БългарскиEnglishRussianRoumenian
Хотел село Българево

ферма ДълбокаИнвестиционно предложение за Изграждане на брегоукрепителна кейова стена

Информация 
за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за   Изграждане на брегоукрепителна кейова стена" в ПИ 07257.28.604, №07257.28.605 в землището на с. Българево, общ. Каварна

I. Информация за контакт с възложителя:
 
"ДЪЛБОКА БГ"ЕООД

Седалище и адрес на управление : с. Българево, община Каварна, област Добрич,
 ул. „1-ВА” № 31.
       
Единен идентификационен номер: 124601779

Пълен пощенски адрес за кореспонденция : с. Българево, община Каварна, област Добрич,
ул. „1-ВА” № 31.

Телефон: 0887/95-32-32, Факс: 0570/42-118  е-mail : info@dalboka.eu

Управител/изпълнителен директор: Панайот Димитров Дяков

Лице за контакти/пълномощник: Панайот Димитров Дяков, телефон за контакти 0887/95-32-32

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:
При изготвяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение  за   Изграждане на брегоукрепителна кейова стена" в ПИ 07257.28.604, №07257.28.605 в землището на с. Българево, общ. Каварна, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кейова стена от каменни блокове /скални блокове/. Поземлените имоти са в близост до морския бряг, което налага изграждането на брегоукрепителното съоръжение, с цел запазване на съществуващ ресторант и предотвратяване на рисковете от ерозия, абразия и свлачищни процеси. Дейността включва използването на големи бетонови или каменни блокове, способни да издържат директното въздействие на вълните.
Предвижда се изграждане на кейова стена с площ около 210 кв. м и височина 1.50 м от водното ниво. Ще се използват готови бетонови блокове или каменни, които ще се доставят от фирмата изпълнител, с която инвеститора ще сключи договор.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Необходимостта от осъществяването на инвестиционното предложение се обосновава, както за запазване на съществуващ ресторант и функционално изпълнение на дейностите в съществуващата мидена ферма, така и за предотвратяване на рисковете от ерозия, абразия, свлачищни процеси и наводнения.  Основна цел на съоръжението е да спре разрушителната дейност на морската вода върху бреговата ивица.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море, по реда и условията на Закона за водите от БДЧР.
ИП има връзка със съществуващи и одобрени устройствени планове, тъй като възложителя има издадени разрешителни за ползване на акваторията на Черно море за аквакултури и действащ ресторант.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева алтернатива.
Предвид местоположението на обекта и територията, която е предмет на опазване (защита) от вълни и абразивни процеси не са разглеждани други алтернативи по отношение на местоположението и начина на изграждане на брегоукрепителното съоръжение. В случай, че инвестиционното предложение за изграждане на брегоукрепителното съоръжение не се реализира, т. е имаме “нулева алтернатива”, то рискът от заливане на съседни територии, при екстремно високи вълни и продължаващото подлагане на терена към ерозионни и абразивни процеси е реален.
Изборът на откосен тип каменно-насипно съоръжение, отчитайки наличните кариерни строителни материали и възможностите и опита на строителните организации с опит в пристанищното строителство е икономически и технологично най-целесъобразен. Това ще позволи изграждането на съоръжението по пионерен способ в кратки срокове и на относително ниска цена.

5. Местоположение на площадката.
Инвестиционния проект е в землището на с. Българево, общ. Каварна. Засяга поземлени имоти с №07257.28.604, №07257.28.505, №07257.28.612, собственост на Възложителя и част от акваторията на Черно море.
Географските координати на граничните точки на съоръжението са:
N    E
43°24  12.5"    28°23  21.0"
43°24  12.0"    28°23  20.6"
43°24  12.1"    28°23  20.3"
43°24  12.4"    28°23  20.5"
43°24  12.7"    28°23  19.9"
43°24  12.8"    28°23  19.9"
43°24  12.6"    28°23  20.5"
Предвидените дейности попадат в обхвата на крайбрежно водно тяло „От нос Калиакра до к.к. Албена”, с код BG2BS000C004. ИП попада в границите на зони за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организми, определените със Заповед №52/17.05.2011 г. на директора на БДЧР.
Територията на ИП попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 -  ЗЗ “Калиакра” с код BG0002051 и ЗЗ „Комплекс Калиакра” с код BG0000573, определени съгласно чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие. Територията засегната от ИП не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), най-близо е разположен е резерват Калиакра.
Територията на обекта попада в „зона А" на Черноморското крайбрежие. ЗУЧК не забранява извършването на предвидената в ИП дейност и строителство. Предвидената дейност няма да отделя замърсяващи вещества, посочени в приложение I на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.
Акваторията в зоната на обекта не е район на съществуващо и перспективно ползване на водите по смисъла на Наредба №8/2001 за качеството па крайбрежните морски води.
Районът не попада в границите на пояси на СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води. Районът не попада в архитектурно-археологически резервати. Акваторията пред имотите не е зона за къпане по смисъла на Наредба №11/2002 за качеството па водите за къпане.
Акваторията пред обекта е обявена за зона за развъждане на черупкови организми съгласно изискванията на Наредба №4/2000 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми - зона Черно море BG2SFW92.
Целият район е обявен за “чувствителна зона" със заповед №РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, в съответствие на Наредба №6/2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Терена попада в Причерноморска инженерногеоложка област. Развитието на свлачищата е свързано преди всичко с особеностите на литоложкия състав на скалите, с усложнените хидрогеоложки условия и с абразионното действие на морето. Формирането на свлачищата се свързва с активизиране на абразионния процес върху бреговия склон след по-силно изразени колебателни движения. Известна роля върху възникването на големите неколкократно проявени свличания са изиграли някои разломявания и диференцирани движения на тектонски блокове, както и повишената сеизмичност, която най-отчетливо е изразена в района Каварна—Шабла. Морският бряг е подложен на по-усилена абразия между Шабла и долината на р. Батова. Скоростта на разрушаването е значителна, като се има пред вид лесната размиваемост на сарматските седименти. Оформянето на акумулативни и абразионни морски тераси върху свлачищни пакети доказва, че възникването на тези свличания е започнало още от началото на кватернера. Процесите на свличане не са затихнали и досега. Нарушеният режим на подземните и повърхностни води, а в някои случаи и на водите от водоснабдителната и канализационна мрежа допринасят за активизирането на свлачищните участъци, които се намират далеч от зоната на абразионното действие на морето.
На отделни места в свлачищните участъци при водонасищане, пясъците преминават в плаващо състояние в строителните изкопи и сондажи.

 6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Кейовата стена ще се изгради от каменни блокове с навлизане от сушата към морето.  Съоръжението ще бъде на площ около 210 кв. м и височина 1.50 м от водното ниво.
Заради разрушителната сила на вълните, приливите и теченията, често в комбинация с изискването за решение щадящо околната среда, Възложителят е избрал използването на големи бетонови блокове, способни да издържат директното въздействие на вълните. След като се положат блоковете, основната армировка от геомрежи се закрепва към чакащите краища посредством шиш осигуряващ пълноякостна връзка, но тези дейности ще се изпълнят при избора на фирмата-изпълнител и при необходимост.
Първоначално ще се извърши трасиране на терена, съгласно представените географски координати, след което ще се пристъпи към изпълнение на кейовата стена.

 
7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава, тъй като за транспортни подходи ще се използват съществуващите пътища от републиканската пътна мрежа и асфалтиран път, достигащ в района на м-ст Дълбока, с. Българево, общ. Каварна.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Програмата на фирмата предвижда следните етапи в изграждането на обекта:
      Решение на РИОСВ – Варна  по отношение преценяването от необходимостта от ОВОС;
      Получаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46 от Закона за водите;
      Изработване и одобрение на ПУП-ПП.

9. Предлагани методи за строителство.
Обектът на инвестиционното предложение не представлява строителство на място в класическия вид и смисъл на понятието.  Обектът ще се изгражда, чрез каменно-насипване на брегоукрепителното съоръжение.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
Акваторията на Черно море ще се ползва за изграждане на брегоукрепителното съоржение и няма водопотребление. Технологията на изграждане на съоръжението не предвижда ползването на други природни ресурси.

11. Отпадъци, които се очакват да се генерират:
При изграждането на ИП се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване. В процеса на изграждане и последваща експлоатация не се очаква генериране на отпадъци с опасни свойства. Възможно е в района строителната площадка да има известно повишаване запрашеността на атмосферния въздух в резултат на движението на строителната техника, както и увеличаване на шумовите нива.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Отрицателни въздействия с процеса по изграждането и експлоатацията на брегоукрепителното съоръжение не се очакват, а положителното въздействие ще бъде факт и необходимост за предотвратяване на възможността прилежащите територии да бъдат подложени на абразия и залети при екстремно високи вълни.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
При прилагането на технологията на практика няма да се осъществяват други дейности, които биха нарушили екосистемата. Не се предвижда добив на строителни материали, нито изграждането на водопроводна система. На обекта ще се доставя бутилирана питейна вода за нуждите на работниците. Не се предвижда жилищно строителство. Не се предвижда организиране или изграждане на мощности за добив на електроенергия. Изграждането и експлоатацията на ИП не се нуждае от използване и доставка на вода, поради което практически няма да има формиране на отпадъчни води, които да изискват някаква форма на третиране.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение и функционирането на обекта е свързано с издаването на разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите. Одобрение на ПУП-ПП в съответствие с изискванията на ЗУТ. 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
През строителния период са възможни обичайните въздействия върху компонентите на околната среда,  но поради местоположението на ИП (отдалечено и изолирано от населени места), характера на самото ИП и предвидените мерки, тези въздействия ще бъдат краткосрочни. Замърсяване на атмосферния въздух се очаква  от отработените газове от ДВГ и с фини прахови частици от строителната дейност и транспортната техника. Очаква се и временно шумово натоварване само по време на изграждане на брекоукрепителното съоръжение. ИП няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води. ИП не е свързано със значимо шумово въздействие и няма да предизвика наднормен шум в населените места и безпокойство на видовете, характерни за района.

16. Риск от инциденти.
През строителния период съществуват обичайните рискове от инциденти: падане от високо, нараняване от строителни машини и инструменти, неблагоприятен микроклимат (работа на открито) и др. характерни за такива обекти. Няма микробиологични рискове.
За осигуряване на безопасно осъществяване на дейността и недопускане на инциденти, водещи до замърсяване на околната среда и нараняване на работещи, трябва да се имат предвид основните положения за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а именно:
•    За обекта ще се разработи План за безопасност и здраве. Специално внимание в плана ще се отдели на действията при екстремни валежи и поройни наводнения, както и при свличане на земни маси. С плана ще се запознаят всички работещи па обекта;
•    Да не се допускат на работа на площадката лица, които не са осигурени с изискващите се лични предпазни средства, специални и работни облекла, в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;
•    Техниката на обекта да се управлява само от лица, имащи удостоверение за правоуправление на съответната машина;
•    На всички работещи на обекта се прави задължителен първоначален и периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
•    За работниците ще се окомплектова аптечка за първа медицинска помощ.
Всички дейности ще са съобразени с плана за безопасност и здраве.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности, които могат да доведат до големи инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.
Към инвестиционното предложение е приложена карта, посочваща местоположението и границите на обекта в акваторията на Черно море.
Територията на ИП попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 -  ЗЗ  “Калиакра” с код BG0002051, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и ЗЗ „Комплекс Калиакра” код BG0000573, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.
В непосредствена близост до ИП няма защитени територии и чувствителни зони. Площта на ИП не попада в зона на действие на специализирани риболовни уреди – даляни, не се засягат и площи с издадено разрешително за ползване на воден обект.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
ИП не засяга акватория на други райони с издадено разрешително за ползване на Черно. Към настоящият момент няма други ползватели на обозначената площ, както и поземления имот.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Предлаганата площ за брегоукрепителното съоръжение е в периодичен заливаем контакт с Черно море и поради специфичното си расположение не може да се развиват други дейности.

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Територията на ИП попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 -  ЗЗ  “Калиакра” с код BG0002051, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и ЗЗ „Комплекс Калиакра” код BG0000573, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.
ИП не попада в защитени територии и чувствителни зони. Площта на ИП не попада в зона на действие на специализирани риболовни уреди – даляни. Акваторията на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони.

4.а. Качество и регенеративната способност на природните ресурси.
Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района. Компонентите на околната среда в района не са подложени на въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване. Въздействието върху Черно море ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ИП и няма да бъде нарушена естествената ихтиофауна на водния басейн.

        ІV. Характеристики на потенциалното въздействие:
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Функционирането на обекта на инвестиционното предложение няма въздействие върху хората и тяхното здраве, върху земеползването и материалните активи. Прилаганата технология няма пряко въздействие върху атмосферния въздух, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и други подобни. Въздействието върху водата във водния басейн е краткосрочно, единствено при строителните дейности. Технологията няма въздействие и върху биологичното разнообразие на Черно море и неговите елементи. Няма връзка и въздействие върху защитени територии, единични и групови паметници на културата. При прилагането на технологията не се използват рискови енергийни източници, които да имат въздействие върху средата, екосистемата и населението. При експлоатация на ИП няма да има източници на шум, вибрации и радиация. Липсват източници на естествени и антропогенни елементи, които биха могли да имат въздействие върху околната среда и екосистемата.

2.  Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Оценката на степента на въздействие се базира на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен природозашитен статус – популация в зоната, площ на местообитанията в зоната (където има специфични по-малки по площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията (структурни и функционални параметри), бъдещи преспективи (други важни параметри). Отделно се отчитат и други структурни и фунционални параметри, като общата фунционална роля на зоната за свързаността на мрежата – биокоридорна функция, географска свързаност.
При осъществяване на инвестиционното предложение, не се очаква да бъдат променени хабитати, които са от Приложение 1 на ЗБР.
По време на експлоатацията не се очаква натоварване с човешко присъствие в зоните. Преминаването на транспортни средства се очаква само през периода на изграждане на съоръжението. Не се очаква да има преки въздействия върху естествената растителност. Това въздействие се оценява като косвено, слабо-негативно, временно, краткотрайно, незначително.
Влияние върху ЗЗ "Комплекс Калиакра" с код BG0000573
Практически не се очакват въздействие върху зоните, като промяна в структурата, функциите и природозащитните им цели.
Няма да бъдат засегнати местообитания и популации на видове, предмет на опазване в ЗЗ "Комплекс Калиакра" BG0000573, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и2 от ЗБР. Не съществува потенциална опасност от нахлуването на чужди и инвазивни видове.
Като цяло не се очаква отрицателно въздействие върху защитени в ЗЗ "Комплекс Калиакра"  с код BG0000573 по  Директивата за местообитанията от осъществяването на ИП.
Относно видовете, предмет на опазване в защитената зона, реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху представителите на безгръбначните животни. Въздействията върху бозайниците, земноводните и влечугите ще са косвени, свързани с увеличаване на безпокойството от движението на хора и техника по време на изграждане на ИП.
Не се очаква въздействие върху прилепите предмет на опазване в защитените зони, тъй като ИП не променя местообитанията им.

Влияние върху Защитена зона "Калиакра" с код BG 0002051

При изграждането на ИП, не се очаква да бъдат променени характеристиките на средата, но се очаква безпокойство от шум и човешко присъствие. Това въздействие е краткотрайно – за около месец в зависимост от метеорологичните условия, незначително и локално проявено. Няма да бъде променен естествения характер на акваторията на Черно море както и на съседни територии. По време на експлоатацията не се очаква натоварване с човешко присъствие. Инвестиционното предложение няма да наруши целостта на Националната екологична мрежа Натура 2000.

Структура
Няма да бъде нарушена структурата на защитените зони. Могат да възникнат косвени въздействия в много ниска степен, свързани с увеличаване на човешкото присъствие по време на строителството, но не се очакват въздействия върху структурата и естественото функцииониране на отделните елементи в защитените зони.

Функции и природозащитни цели
Няма да бъдат засегнати местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони, затова не се очаква  пряко въздействие върху целите на опазване в защитените зони.

Фрагментация.
Не се очаква фрагментация на хабитати и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони по време на строителството и експлоатацията на съоръжението.

Обезпокояване на видове
При изпълнение на дейностите по проекта може да се очаква обезпокояване на видове бозайници, влечуги и птици, които обитават акваторията, но това ще бъде за кратък период при строителните дейности.

Нарушаване на видовия състав
Не съществува вероятност популациите на растителните и животински видове, предмет на опазване в защитените зони да бъда засегнати в резултат от реализиране на инвестиционното предложение.
За всички видове птици, бозайници, земноводни и влечуги, предмет на опазване в трите защитени зони, не се очаква загуба или влошаване на местообитанията, както и въздействие върху числеността и плътността на популациите им.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Липсват въздействия, които да бъдат определени по този начин. Общото въздействие на обекта върху средата, което не само не е отрицателно, а има и положителни елементи е постоянно във времето на ползването на обекта.

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)
Инвестиционното предложение засяга част от акваторията на Черно море и има взаимодействие само върху него, без отрицателно въздействие върху водната екосистема.
Обхватът на въздействието е локален - в рамките на територията предмет на проекта.
Не се очаква въздействие върху жителите на близките населени места /гр. Каварна и с. Българево/.

5. Вероятност на поява на въздействието
Няма вероятност от появата на отрицателни въздействия.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Въздействието на обекта по време на строителството /реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда ще е следното:
-    Пряко, като въздействие;
-    Значително, като характер за обслужващите строителната техника и в съседство разположените сгради;
-    Временно, като продължителност;
-    Локално, като обхват за околната среда;
-    Без кумулативен ефект.
Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при експлоатацията ще е следното:
-    Пряко като въздействие;
-    Незначително като ефект;
-    Дълготрайно по време;
-    Постоянно, като продължителност.
ИП изключва въздействия, които могат да доведат до изтощаване, замърсяване и увреждане на водни обекти:
-    регулиране на оттока - не се предвижда; изграждане на язовири - не се предвижда;
прехвърляне на води от един речен басейн в друг - не се предвижда; въвеждане на неопасни вещества във водите - само при авария; неправилно ползване на крайбрежните заливаеми ивици - не се предвижда;
-    депониране на отпадъци и опасни вещества на места, откъдето могат да замърсят водите - не се предвижда;
-    изкуствено смесване на подземни води с различни качества - не се предвижда.
Инвестиционното предложение не предвижда дейности и мероприятия, които могат да засегнат зони за защита на водите, както следва:
      санитарно-охранителни зони;
      зони с води за къпане;
      зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително уязвими зони, чувствителни зони;
      зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми (ферми за миди и аквакултури, места за хвърляне на хайвер и др.);
      защитени територии.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда
В резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.
Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват следните основни мероприятия:
По време на строителството:
•    намаляване на шумовато въздействие в резултат на извършване на строителните работи в светлата част на деня;
•    за намаляването на запрашеността по време на изграждане на обекта, се предвижда прилагане при възможност за внимателно разтоварване на каменните блокове, строителните материали и др. подобни;
•    своевременно изнасяне на оформените строителни отпадъци, на определеното от Община Каварна място;
•    работниците на обекта да ползват лични предпазни средства.
В подготвителният и основният период на строителството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, подробно определени в Правилника за безопасност на труда при строително – монтажните  работи. 
•    спазване на технологичните изисквания при изграждане на съоръжението.
•    осигуряване на квалифициран персонал за изграждане на брегоукрепителното съоръжение.

По време на експлоатацията:
•    да се извършва тримесечно наблюдение на съоръжението за евентуални компрометирани места.

8. Трансграничен характер на въздействията
Обектът на инвестиционното предложение няма  въздействия, които имат или биха могли да имат трансграничен характер.Възложител: .....................................     

 

Публикувано: 3 Ноември 2017 г.

 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Инвестиционно предложение за Изграждане на брегоукрепителна кейова стена